You are here

ข้อมูลหน่วยบริการ


ข้อมูลหน่วยบริการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์


  ชั้น 1

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเน้นระดับตติยภูมิ แก่ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางอายุรกรรม ตลอดจนร่วมดูแลรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ขอบเขตการให้บริการ

ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคทางอายุรกรรมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กรณีผู้ป่วยใหม่รับปรึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนกรณีผู้ป่วยเก่ารับนัดตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยที่เคยรับรักษาเป็นผู้ป่วยใน และกลุ่มผู้ป่วยนอกที่นัดมาติดตามการรักษา กรณีผู้ป่วยเก่าซึ่งขาดการติดต่อเกิน 1 ปี ต้องส่งปรึกษาใหม่ตามระบบ ยกเว้นบางกลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งพยาธิสภาพเดิมไม่เปลี่ยนได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคติดเชื้อ HIV เป็นต้น

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/th/service/opd-med-th


  ชั้น 2

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาโรคทางศัลยกรรมในระดับปฐมภูมิถึง  ตติยภูมิ โดยเน้นการรักษาแบบตติยภูมิ ให้บริการการรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมหรือผู้รับบริการพื้นที่บริเวณชั้น 2 และ SKY WALK จุดที่ 5 ที่มีอาการวิกฤตหรือกึ่งวิกฤตก่อนส่งต่อ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มอายุ เกี่ยวกับศัลยศาสตร์เด็ก ศัลยศาสตร์ระบบประสาท ศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ คลินิกสุขภาพเพศชาย ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และท่อทางเดินน้ำดี ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ในระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ โดยเน้นการรักษาแบบตติยภูมิ (Tertiary care) ทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยมีเวลาให้บริการดังนี้

- คลินิกในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 –16.00 น.

- คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.  วันเสาร์ เวลา 07.00 – 14.00 น.

2. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกในกรณีฉีดยาชาเฉพาะที่

3. ให้บริการหัตถการเฉพาะ เช่น

 • Ultrasound เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง, ตรวจวัดการอุดตันของเส้นเลือด
 • ตรวจพิเศษระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การทำ flowmetry, cystometry สอนสวนปัสสาวะด้วยตนเองการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะcystoscope แบบไม่ดมยาสลบ Dilate Urethra การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทางทวารหนักโดยผ่านเครื่องUltrasound (TRUS: Transrectal Ultrasound Biopsy)

4. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาพยาบาล ผ่าตัด และตรวจพิเศษภายในภาควิชาศัลยศาสตร์

 • สลายนิ่ว อาคารจงจินต์
 • ส่งผ่าตัดและตรวจพิเศษที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรมชั้น 3 ห้องผ่าตัดชั้น 1 อาคารเวชศาสตร์ฉุกเฉินอุบติเหตุ ชั้น 5 ห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 4
 • ส่งตรวจพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของหลอดอาหาร ทวารหนัก และการตรวจวัดความเป็นกรดและด่างในหลอดอาหาร 24 ชม. ที่ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 • ส่งตรวจพิเศษระบบทางเดินอาหาร เช่น Gastroscope และ Colonoscope ที่ศูนย์ส่องกล้องชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

5. ส่งตรวจพิเศษที่ห้อง Mammogram อาคารจงจินต์ เพื่อทำ Needle localization, Needle biopsy, Core biopsy

6. ส่งตรวจพิเศษที่ห้องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 1 เพื่อทำSentinel Lymnode Biopsy,Bone scan, Muga scan

7. เตรียมความพร้อมและส่งผู้ป่วยเพื่อ Admit แบบปกติและในรูปแบบของ Short Stay Service, Day Care

8. มีคลินิกออสโตมีและแผลให้บริการดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลออสโตมีและแผลเรื้อรัง

9. เป็นสถานที่รองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยฟื้นคืนชีวิตของพื้นที่บริการชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก่อนส่งต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง

10. เป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ทีมสุขภาพอื่น ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล

11. ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยทางด้านการแพทย์และการพยาบาล

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/th/service/opd-surgery-th

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการตรวจวินิจฉัย/รักษาโรค แก่ผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อโดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา ผู้ป่วยโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท รับบริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ในวันและเวลาดังนี้

 • คลินิกในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 07.00 –16.00 น.
 • คลินิกนอกเวลาราชการวันจันทร์ –วันศุกร์เวลา 16.00 – 20.00 น
 • วันเสาร์เวลา 07.00 – 16.00 น.และ วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary care) โดยรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีปัญหาซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงอันเนื่องจากความรุนแรงของโรคหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดรูปของร่างกายแขนขาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทไขสันหลังผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยเทคนิคจุลศัลยกรรมผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดโดยใช้ Arthroscopic Reconstruction ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านได้แก่ แพทย์ออร์โธปิดิกส์เด็ก แพทย์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเข่าและข้อสะโพก แพทย์ออร์โธปิดิกส์เนื้องอก แพทย์ออร์โธปิดิกส์มือ แพทย์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา แพทย์ออร์โธปิดิกส์ข้อเท้าและเท้า และแพทย์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยโดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลในวันและเวลาราชการ

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/th/service/opd-ortho-th

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้านโสต ศอ นาสิก บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสุขภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้รับบริการด้านโสต ศอ นาสิก ทุกเพศ ทุกวัย ระดับปฐมภูมิ ถึงระดับตติยภูมิโดยเน้นการบริการในระดับตติยภูมิ*** ในวันและเวลาดังนี้

 • คลินิกในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 –16.00 น.
 • คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ในวันและเวลาราชการ

***ตติยภูมิ ทางกลุ่มงานโสต ศอนาสิก ได้ร่วมกันกำหนด “Tertiary Care” ประกอบด้วย

โรคหรือหัตถการที่มีความยากและซับซ้อนในการรักษาพยาบาล ได้แก่

 • มะเร็งทางหู คอ จมูก ที่ต้องการการผ่าตัด ซ่อมแซม ที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การผ่าตัดเนื้องอกของหูชั้นใน
 • การผ่าตัดฝังหูชั้นในเทียม ( Cochlear Implantation )
 • การผ่าตัดกระดูก Temporal Bone
 • โรคเนื้องอกของเส้นเลือด
 • โรคหรือหัตถการที่ไม่มีการบริการ ( หรือมีน้อย ) ในสถาบันอื่น ได้แก่
 • ภาวะกรนและทางเดินหายใจอุดกั้นระดับรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนเสียง
 • ภาวะตีบตันของหลอดลม/กล่องเสียง ที่มีพยาธิสภาพรุนแรง
 • การฟื้นฟูความสามารถทางการพูดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดฝังหูชั้นในเทียม(Cochlear Implantation )
 • มะเร็งกล่องเสียง การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือพยาธิสภาพของร่างกายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการให้การรักษาผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น เนื่องจากต้องการการรักษาพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ/หรือต้องการเทคโนโลยีชั้นสูง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

หน้าที่และเป้าหมาย

1.ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปและโรคผิวหนังที่ซับซ้อนอย่างมีคุณภาพ

2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้          
   ได้บุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการวิจัยทั้งภายใน
   และภายนอกคณะฯ

ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยเกี่ยวกับโรคทางผิวหนัง ผมและเล็บ

ทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า

 • ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • นอกเวลาราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

2. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งโรคผิวหนังทั่วไป โรคผื่นแพ้ ลมพิษ เวชสำอาง โรคเล็บ โรคของหนังศีรษะและ

เส้นผม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ในเพศชาย) และรับตรวจรักษาหรือรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีโรคซับซ้อน ต้อง

ใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น มะเร็งผิวหนัง โรคระบบอิมมูโนวิทยา โรคเรื้อน การทดสอบ

ผื่นแพ้สัมผัส ทดสอบ prick test การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี การฉายแสงอาทิตย์เทียม รวมทั้งการใช้เลเซอร์

เพื่อการรักษาและความงามต่าง ๆ

3. ให้บริการด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ แพทย์เฉพาะ

ทาง ทั้งภายในและต่างประเทศ

4. ทำวิจัยทางคลินิกในโครงการวิจัยของหน่วยตรวจผิวหนัง และร่วมมือในการทำวิจัยทางการแพทย์ และ

การพยาบาลของบุคลากรทีมสุขภาพทั้งในและนอกสถาบันโดยงานวิจัยนั้นต้องผ่านการรับรองทาง

จริยธรรมของคณะฯ

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/th/service/opd-skin-th


  ชั้น 3

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค แก่ผู้ป่วยทางจักษุ โดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยคำนึงสิทธิ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับโรค โดยเน้นการบริการระดับตติยภูมิ

นิยาม ตติยภูมิ หมายถึงผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น เนื่องจากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลนั้นไม่ว่าจะสาเหตุจากโรคหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยเอง
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีความซับซ้อน และการรักษาต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาของน้ำวุ้นตา และหรือจอประสาทตาที่ซับซ้อน (Complex Vitreoretinal disease) / ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม ที่ได้รับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา เช่น Intravitreous Avastin / เนื้องอกและมะเร็งที่จอตา เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคตาส่วนหน้า (Anterior segment disease) ที่ซับซ้อน เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ต้อหิน เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่พยาธิสภาพร่างกายมีขีดจำกัดทำให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมาก และมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินทางตา รับปรึกษาผู้ป่วยจากนอก / ในสถาบัน

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล


  ชั้น 4

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-โสต ศอ นาสิก                       

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกลาริงซ์วิทยาโดยยึดหลักสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย

ขอบเขตการให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยทางหู คอ จมูก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องโรคทางหูคอจมูกตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของผู้มารับบริการ โดยให้บริการเน้นความสะดวก รวดเร็วมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งรักษาโรคที่ซับซ้อนหรือรักษาได้ยาก โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงให้บริการ

· ในเวลาราชการ เวลา 7.00 – 16.00 น.

· นอกเวลาราชการ วันเสาร์ เวลา 7.00 – 16.00 น.

· วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 - 12.00 น.

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/service/opd-ent-th (ลิงก์ใช้ไม่ได้)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้การบริการตรวจ/รักษาคลินิกพิเศษที่เป็นเลิศในระดับสากล ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนในโรคทางผิวหนังและปัญหาทางด้านความงามโดยใช้การรักษาโดยใช้การรักษาร่วมกับนวัตกรรมทางเลเซอร์ผิวหนัง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง และการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดด้วยการฉายแสง ในผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจและไว้วางใจที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศในระดับสากลและมีผลการรักษาที่ดีในการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดูแล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยทีมุ่งสร้างสรรค์การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน

ขอบเขตการให้บริการ

1.ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และ รักษา ผ่าตัด โรคทางผิวหนังและศัลยกรรมความงาม ทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน

2.รับบริการผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary care) โดยรับผู้ป่วยส่งต่อผู้ที่มีปัญหาซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยนวัตกรรมทางเลเซอร์ผิวหนัง (Skin laser) การฉายแสงอาทิตย์เทียม (Photo therapy) การผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก (Aesthetic surgery) และผ่าตัดศัลยกรรมผิวหนัง (Dermato surgery)

3.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมทางภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ

4. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยนอกแบบ One stop service ในกรณีฉีดยาชาเฉพาะที่

5.ประสานส่งต่อผู้ป่วย กรณี Admit เป็นผู้ป่วยใน, Short Stay Service, One -day surgery

วัน เวลาที่ให้บริการ

คลินิกในเวลาราชการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 –12.00 น.

คลินิกพิเศษอาจารย์แพทย์ผิวหนัง

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์ (เว้นวันพุธ) 9.00 – 16.00น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

คลินิกพิเศษอาจารย์แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/service/aesthetic_plastic_surgery_skin_laser_center

หน่วยตรวจสุขภาพ

หน้าที่และเป้าหมาย

หน่วยตรวจสุขภาพ เป็นคลินิกที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงรุก เน้นการส่งเสริม ค้นหาและป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี กับบุคคลทั่วไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน แบบ one stop service โดยทีมอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ( ทีมสหสาขาวิชาชีพ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการตรวจสุขภาพ และได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มหากพบว่าผู้รับบริการมีปัญหาสุขภาพจริง นอกจากนี้ยังเปิดบริการคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รองรับผู้ป่วยพรีเมี่ยม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการบุคคลทั่วไปทุกวันเพื่อตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคทั่วไปเวลา 7.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์

 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจัดตรวจเป็นโปรแกรม 1,2,3 ซึ่งแบ่งตามอายุของผู้รับบริการ ลักษณะการให้บริการจะจัดเป็น One Stop Service ภายในหน่วยตรวจสุขภาพจะประกอบไปด้วยจุดบริการตรวจต่าง ๆ ได้แก่ เจาะเลือด  ตรวจร่างกาย  ตรวจภายใน ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  เอ็กซเรย์ปอด  อัลตราซาวนด์ช่องท้อง เอ็กซเรย์/อัลตราซาวนด์เต้านม และตรวจมวลกระดูก ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับการตรวจครบทุกรายการตรวจตามโปรแกรมที่เลือก ภายในระยะเวลาประมาณ 1-4 ชม. ของวันนั้น ๆ ส่วนผลตรวจสุขภาพจะรายงานผลตรวจเป็นรูปเล่มภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และส่งผลรายงานทางไปรษณีย์หรือสามารถนัดหมายมาฟังผลการตรวจสุขภาพก็ได้แล้วแต่ความต้องการ สำหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีค่าวิกฤตจะมีการโทรแจ้งผลการตรวจทันทีเมื่อทราบผล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 • ให้บริการตรวจรักษาในคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โดย เปิดให้บริการผู้ป่วยพรีเมี่ยม ที่ต้องการตรวจรักษาโรคทั่วไป ที่ยังไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ในคลินิกพรีเมี่ยมอื่น ๆ และรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจสุขภาพเมื่อพบความผิดปกติที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ

https://www.rama.mahidol.ac.th/sdmc/service/wellness_center


  ชั้น 5