You are here

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560

การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสถิติ (Statistics)
หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจ

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297