หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
รายการ File Download
แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านสถิติ (Statistics)
หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจ