You are here

ระเบียบปฏิบัติ

ข้อบังคับ
•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การดำเนินงานของศูนย์ในกำกับสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 [24 มีนาคม 2554]
•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560 [18 มกราคม 2560]

 

ประกาศ
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2553 [27 กันยายน 2553]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [16 พฤศจิกายน 2553]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ [9 พฤศจิกายน 2558]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2558 [14 ธันวาคม 2558]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุและค่าใช้สอยที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [21 มีนาคม 2560]

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2560 [21 มีนาคม 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [8 พฤศจิกายน 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2561 [30 เมษายน 2561]

 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2560 [6 กุมภาพันธ์ 2560]
•   Mahidol University Announcement for Postdoctoral Fellowship Program B.E. 2560 (A.D. 2017) [February 6, 2017]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [1 พฤษภาคม 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [9 พฤษภาคม 2560]

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
•   การเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

 

แนวทางประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย
•   จดหมายแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย
•   แบบประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
•   ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 [29 มิถุนายน 2550]
•   Regulations on the Permission for Foreign Researchers to Conduct Research in Thailand B.E. 2550 [June 29, 2007]
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน [22 เมษายน 2558]
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย [8 มีนาคม 2560]
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจลงนามในสัญญารับทุน [8 มีนาคม 2560]
•   แนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและหลังจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
•   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
•   แนวทางในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297