ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย

ที่อยู่: อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 201 1701 , 02 201 2504  

เวลาทำการราชการ: เปิด - ปิด 8.30 - 16:30