สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ
เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัย
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (00.01 น.) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23.59 น.)
ผ่านระบบ https://www.nriis.go.th/www/
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11783

 

Funds Date: 
Thursday, 7 December, 2023 to Sunday, 31 March, 2024