กิจกรรม

You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรแผน ก 1 แผน ก 2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ พิพัฒนพานิช                             

   

📝หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรแผน ก 1 แผน ก 2

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

✨เปิดรับสมัคร

✏️ รอบ 1 วันที่ 31 มกราคม 2566

✏️ รอบ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2566

✏️ รอบ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ℹ️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

👩‍⚕️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

📞 08-1908-2310