ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลลัพธ์ทางสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, โดย นางสาวสุนทรีย์ ศรีนวล (สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก) ในวันที่ 25 กันยายน 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ผลลัพธ์ทางสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ"

โดย:  นางสาวสุนทรีย์ ศรีนวล (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ (ประธานกรรมการ)
2) อาจารย์ ดร.จงใจ จงอร่ามเรือง (กรรมการ)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล (กรรมการ)

สอบวันที่ 25 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
โทร. 02-201 0608