ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภวะแทรกซ้อน ภายหลังการป่วยเป็นโควิด 19 ในเด็ก โดย นางสาวจงถนอมพรรณ จันทร์รักษ์ ในวันที่ 19 กันยายน 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการป่วยเป็นโควิด 19 ในเด็ก"

โดย:  นางสาววสุธิมา  ทองพรรณ (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

คณะกรรมการสอบ: 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่  (ประธานกรรมการ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ (กรรมการ)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล (กรรมการ)

สอบวันที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
โทร. 02-201 2018