ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยผู้ใหญ่ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดย นางสาวสุธิมา ทองพรรณ ในวันที่ 19 กันยายน 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยผู้ใหญ่ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19”

โดย:  นางสาวสุธิมา  ทองพรรณ (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

คณะกรรมการสอบ: 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ์  (ประธานกรรมการ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ  แสงอ่อน  (กรรมการ)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ (กรรมการ)

สอบวันที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 520 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
โทร. 02-201 2018