โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจากคณะกรรมการ Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจากคณะกรรมการ Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้ข้อมูลในรูปแบบ Virtual Consulting Site Visit เพื่อเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในความเป็นนานาชาติ และความมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565