ขอเชิญเข้าร่วมการฟังสอบโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้แนวปฏิบัติการประเมินความพร้อมการกินนมทางปาก ต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลในทารกเกิดก่อนกำหนด, โดย นางจณัญญา สุขเกษม วันที่ 15 กันยายน 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบดครงการวิจัย

หัวข้อเรื่อง:
“ผลของการใช้แนวปฏิบัติการประเมินความพร้อมการกินนมทางปากต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยาง
สู่การกินนมทางปากและจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลในทารกเกิดก่อนกำหนด”

โดย:  นางจณัญญา สุขเกษม (ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก)

คณะกรรมการสอบ: 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี (ประธานกรรมการ)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ (กรรมการ)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปั้นอยู่ (กรรมการ)
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ (กรรมการ)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร (กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก))

สอบวันที่ 15 กันยายน  2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการพยาบาลเด็ก
โทร. 02-201 0638