ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความชุกของกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดย นายกฤษ กอบกำ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ความชุกของกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ"

โดย:  นายกฤษ กอบกำ (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา  (ประธานกรรมการ)
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  อารีเอื้อ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.อินทิรา  รูปสว่าง  (กรรมการ)
4) รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  มาลาธรรม  (กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก))

สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
โทร. 02-201 2018