ขอเชิญเข้าร่วม งานปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง ABC 910 ชั้น 9

  

 

              

    

        

     

"งานปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565"
 

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดงาน "งานปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2565"
เพื่อเป็นการอวยพรและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ โดยปลูกฝังความรักความศรัทธาในสถาบัน สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง
และแสดงความยินดีในความสำเร็จ ความพากเพียร มานะ อุตสาหะ ในการเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา พร้อมให้โอวาท อวยพร เพื่อเป็นแนวทางในการวางตน ที่จะพัฒนาวิชาชีพต่อไป

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง ABC 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-201 0608