ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองในการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนและพลังงาน ต่อความรู้พฤติกรรมการฉันภัตตาหารและผลลัพธ์ทางคลินิก ของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย นายสุรศักดิ์ ทะขัด


 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หัวข้อเรื่อง:
"ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองในการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนและพลังงาน
ต่อความรู้พฤติกรรมการฉันภัตตาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม"

โดย:  นายสุรศักดิ์ ทะขัด (นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะกรรมการสอบ: 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ (ประธานกรรมการ)
2) อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม (กรรมการ)
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ (กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

สอบวันที่ 4 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

------------------------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ