หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (Master of Nursing Science Program in Midwifery) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ปี พ.ศ.2564

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (Master of Nursing Science Program in Midwifery) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ปี พ.ศ.2564 โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภฤศ หาญอุตสาหะ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล(กรรมการประธานหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์) พร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 422 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี