You are here

คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของไทย เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของไทย เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.ให้เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในเวลาปฏิบัติงาน
2.ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือโดยกระจายตามจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์ เช่น เคาเตอร์บริการ ห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออกอาคารส่วนจัดแสดง ฯลฯ

3. หากนักท่องเที่ยวมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังแนะนำให้บริการหน้ากากอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวและทำความสะอาดจุดต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสัมผัส ภายหลังจากให้บริการเยี่ยมชมเสร็จสิ้น

4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสจากผู้มารับบริการภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น ที่จับประตู พื้นบนเคาเตอร์บริการ ปุ่มกดแสดงข้อมูลส่วนจัดแสดง ประตูห้องน้ำ ฯลฯ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com