You are here

ตราสัญลักษณ์ “รามาธิบดี”

 

สำหรับตราสัญลักษณ์ “รามาธิบดี” นั้นได้มีดำริให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะขึ้นในสมัยศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นคณบดี เนื่องจากในสมัยนั้น “รามาธิบดี” ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ มีแต่เพียงตราของมหาวิทยาลัยที่ใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๒ (เดิมใช้ตราของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ผิดกับโรงพยาบาลศิริราชที่มีตราสัญลักษณ์เป็นของตัวเอง(รูปพญานาคขดเป็นตัวศ.และงูพันไม้เท้าภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ออกแบบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อวย เกตุสิงห์) ทางคณะจึงได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์(ตำแหน่งในขณะนั้น)นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์รามาธิบดี โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นตราที่แสดงถึงความเป็นคณะแพทย์สมัยใหม่ที่มีความเป็นวิชาการและจรรโลงวัฒนธรรมไทย

ในครั้งนั้นต้องจัดประกวดถึง ๒ ครั้ง เนื่องจากตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งแรกไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ จึงได้จัดการประกวดใหม่อีกครั้งซึ่งผู้ชนะเลิศในการประกวดตราสัญลักษณ์รามาธิบดี คือ นายสุรพล แสงโสภิต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวนัปติ ทำงานที่หน่วยภาพพยาธิวิทยา) ได้รับรางวัลเป็นเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท โดยออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นรูปตัวร. หมายถึง “รามาธิบดี” อยู่ในรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์บ่งบอกถึงความเป็นไทย และมียอดแหลมแสดงถึงความรุ่งโรจน์ โดดเด่น สูงสง่า ได้กำหนดให้ตัวร.ใช้สีน้ำเงินฟ้าแสดงถึงความสงบ ความสดใส ความมั่นคง ความมีน้ำใจ และบริเวณยอดปลายแหลมคล้ายยอดช่อฟ้าสีชมพูแดงแสดงถึงความสดชื่น อ่อนหวานและความสุข ที่ประชุมคณะได้รับรองตราสัญลักษณ์นี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ต่อมาในการประชุมคณะครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ได้มีการพิจารณาสีตราสัญลักษณ์รามาธิบดีใหม่โดยให้ผู้ชนะเลิศไปทำตัวอย่างตราสัญลักษณ์จากสามสี คือ สีน้ำเงินยอดเทา สีน้ำเงินยอดชมพู และสีน้ำเงินยอดทอง ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เลือกสีน้ำเงินยอดเทาเป็นสีตราสัญลักษณ์รามาธิบดี

จากนั้นตราสัญลักษณ์ “รามาธิบดี” ที่เป็นรูปตัวร.ก็เป็นที่แพร่หลายใช้งานกันโดยทั่วไปในคณะ แต่เป็นการใช้โดยประดิษฐ์ตกแต่งสีขึ้นมาเองตามหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เช่น เสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี ๔-๕ จะใช้สีเขียวล้วน เสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี ๖ ใช้สีแดงล้วน(เริ่มมีการปักตราสัญลักษณ์รามาธิบดีบนอกเสื้อครั้งแรกในExtern รุ่น ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๖) เสื้อกาวน์อาจารย์ใช้สีเขียวยอดทอง เป็นต้น

จนในที่สุดเมื่อคณะมีความต้องการ Rebranding ตราสัญลักษณ์และต้องการสร้างความเป็น Unity ขึ้นมาใหม่จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์คณะทั้งหมด และพอดีกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการสร้างตราสัญลักษณ์ให้มหิดลเป็นหนึ่งเดียวกันตามนโยบายมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใน ๔ ปี ตามหนังสือเลขที่ ปชส. ๒๕๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กันในปัจจุบันจะมี ๒ ตรา คือ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อคณะอยู่ด้านใต้กำกับเลข ๒๕๐๘ อันเป็นปีที่มีพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งคณะใช้กันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๒ ตรานี้จะใช้ในลักษณะเป็นทางการและในโอกาสที่ติดต่อกับภายนอกคณะ(ดูสีได้จากตราบนเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป) ส่วนตราสัญลักษณ์รามาธิบดีนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินธงชาติยอดสีชมพูแดงทับทิมสยามมีชื่อคณะอยู่ด้านใต้ ใช้ในกิจการภายในคณะและเสื้อที่บุคลากรภายในคณะจัดทำขึ้น

มาถึงตรงนี้ก็คงพอที่จะทำให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆและบุคคลากรต่างๆใน “รามาธิบดี” ได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของสิ่งใกล้ตัวอย่างชื่อนามและตรา “รามาธิบดี” ที่ปักอยู่บนอกเสื้อและก่อเกื้อเป็นความประทับตราตรึงอยู่ในใจของพวกเราทุกคน นามนี้ที่พระปิ่นจักรีภูมิพลพระราชทานให้มา..........“รามาธิบดี”

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com