ตราสัญลักษณ์ “รามาธิบดี”

 

 แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์รามาธิบดี  
 ตราสัญลักษณ์รามาธิบดี นี้ออกแบบโดยคุณอนันต์ อนุศาสนนันทน์ งานโสตทัศนศึกษา เนื่องจากโลโก้ของมหาวิทยาลัยมหิดล  สัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปวงกลม มีข้อความล้อมรอบอยู่ภายในวงกลมด้านบน อตตานํ อุปมํ กเร คั่นด้วยดอกประจำยามทั้งสองข้าง และมีข้อความภายในวงกลมด้านล่างใต้ดอกประจำยามว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพื่อต้องการจะสื่อให้ผู้ดูทราบว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นองค์กรอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จึงจำเป็นต้องใส่สัญลักษณ์หรือข้อความที่เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพิ่มลงไปในโลโก้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นตราสัญลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีเพียงช่องทางเดียว คือ ใส่ภาพหรือข้อความล้อมรอบภายนอกวงกลม ให้มีความกลมกลืนกับรูปแบบและลักษณะตัวอักษรที่บรรจุอยู่ในตราสัญลักษณ์เดิมที่มีอยู่ โดยใช้แนวทางดังนี้
     1.  ตัวอักษรเดิมที่ใช้เป็นลักษณะการเขียนด้วยมือจากปากกาสปีดบอลล์ ตัวอักษรมีความอ้วนหนาเข้ม 
รูปแบบตัวอักษรเป็นตัวเขียน มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ตัวกรมพระยานริศรานุวัติวงค์” หรือ “ตัวริบบิ้น” ในภาษาช่างเขียน
     2.  ข้อความหรือรูปภาพที่ใส่เพิ่มเติม จะต้องไม่อยู่เหนือด้านบนตราสัญลักษณ์ เนื่องจากมีลายเส้นพระ
มหาพิชัยมงกุฏอยู่เหนือตัวอักษร “ม” ซึ่งหมายถึงราชสกุลมหิดล การออกแบบจึงไม่สามารถใส่ภาพหรืออักษรเพิ่มเติมได้ จึงใช้ได้เฉพาะข้อความล้อมรอบอยู่วงกลมด้านนอก 
     3.  เมื่อใส่ข้อความลงด้านใต้แล้วจะต้องให้กลมกลืนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกออกจากกัน จึงต้องมี
กรอบหรือเส้นล้อมภายนอกตัวอักษรที่เพิ่มเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง และเพื่อไม่ให้เส้นล้อมภายนอกดูแข็งกระด้าง จึงจำเป็นต้องทำให้เส้นดูอ่อนช้อยมีน้ำหนักด้วย จึงได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นโบว์หรือแถบริบบิ้นรอบใต้ตัวอักษรอีกชั้นหนึ่ง จึงได้ตราสัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นรูปริ้บบิ้นล้อมรอบตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แถบริ้บบิ้นมีความสูงเสมอดอกประจำยาม ปีกด้านข้างกางออกเล็กน้อยแล้วหุบเข้าสะบัดปลายแฉกด้านล่าง เผยออกด้านข้างเล็กน้อยทำให้ดูมีความเคลื่อนไหว 
แต่เดิมการเขียนหรือออกแบบจะทำด้วยต้นฉบับบนกระดาษอาร์ตขนาด A1 (55X80 ซ.ม.) ลงหมึกอินเดียนอิงค์สีดำ แล้วจึงนำไปถ่ายด้วยฟิล์มโบรไมค์ เป็นฟิล์มเนกาทีฟต้นฉบับ จากนั้นเมื่อต้องการใช้งานจึงนำไปอัดหรือย่อขยายภาพตามขนาดที่ต้องการ เป็นภาพลายเส้นขาวดำเท่านั้น ต่อมาภายหลังตราสัญลักษณ์ได้เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม เพราะการออกแบบในภายหลังจะทำด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงาม มีการกำหนดสัญลักษณ์ไม่ได้เขียนด้วยมือ แต่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงแข็งตรงไม่พริ้วเหมือนแต่เดิม ขึ้นอยู่กับจินตนาการของช่างศิลปะแต่ละคนที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ได้ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนขององค์กรเพื่อสื่อให้ผู้ดูได้ทราบ ซึ่งอาจจะมีการตกแต่งแก้ไขให้ดูดียิ่งขึ้นแต่ยังคงเค้าโครงเดิมที่มีการออกแบบไว้แต่เดิม 
หมายเหตุ : การเกิดขึ้นของตราสัญลักษณ์รามาธิบดี เกิดจากการที่ท่านคณบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี มีความเห็นว่าคณะฯ น่าจะมีตราสัญลักษณ์เป็นของตัวเองแทนการใช้ตรามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการออกแบบขึ้นโดยให้มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่อย่างเดิม