หนังสือที่ระลึกบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1 (2513-2514)


  หนังสือที่ระลึกบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1
 

        เป็นหนังสือที่ระลึกบัณฑิตแพทย์รามาธิบดีรุ่นแรก ซึ่งบัณฑิตแพทย์รุ่นแรกนี้ได้เข้าเรียนเมื่อ พ.ศ. 2508 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2512 นักศึกษาแพทย์รุ่นนี้ มีจำนวน 64 ท่าน ซึ่งด้านหน้าของเล่มหนังสือที่ระลึกได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระอิสริยายศในขณะนั้น) และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลที่อยู่ภายในหนังสือ ประกอบด้วย รูปภาพและคำอำนวยพรจากอธิการบดี คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ คณบดี คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี  วัลยะเสวี และผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกท่าน รวมทั้งรูปและรายนามคณาจารย์ในช่วงแรกของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปภาพ ชื่อ ที่อยู่ของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1 โดยรายชื่อบัณฑิตเรียงตามตัวอักษร บัณฑิตท่านแรก คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร และท่านสุดท้ายคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตั้งตระกูล นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวกับบัณฑิตแพทย์รุ่นแรก รวมทั้งมีรายชื่อบริษัท หน่วยงาน ห้างร้าน บุคคลผู้สนับสนุนในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ และรูปภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม นันทนาการ กิจกรรมวิชาการ ภาพการเรียนการสอนของนักศึกษารามาธิบดีในช่วงแรกอีกด้วย