นิทรรศการออนไลน์ นิทรรศการออนไลน์ "50 ปี รำลึก พระภัทรจอมราชา เสด็จฯ เปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"