เชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานอวยพรบัณฑิต ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชัน 9 อาคา...

 

ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านวิจัยและนวัตกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่าย...

 

 ปีนี้เราจัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

ใน ธีม "...

 

ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานของหลักสูตรพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของหลักสูต...

 

ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร วท.ม-ปร.ด พยาธิวิทยาคลินิก (นานาชาติ) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพของ...

  Interesting Link
 
 VDO