You are here

ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการศึกษาฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ณ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี