ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข บทเรียนจากการระบาดของ Covid-19 ในสถานประกอบการ