วันรามาธิบดี ประจำปี 2566

 
ร่วมงานวันรามาธิบดี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลDETIAL