บุคลากร

อ. ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
อาจารย์ ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ
0-2201-0611
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
ดร.สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
0-2201-1608, 0-2201-1512
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2201-0611