กำหนดการสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลอื่นๆ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กำหนดการสอบรวบยอด แก้ตัวครั้งที่ 2

ระเบียบการเข้าสอบรวบยอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบรวบยอดนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2566