โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ สำหรับ นศ.ชั้นปี 1