ประเมินการเรียนการสอน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 

RANS 102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
RANS 215 วิทยาการระบาด
RANS 216 สุขภาพประชาคมโลก
RANS 217 จริยธรรมวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
RANS 218 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการพยาบาล
RANS 219 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
RANS 309 ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล  
RANS 318 การพยาบาลผู้สูงอายุ
RANS 319 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
RANS 320 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
RANS 324 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
RANS 325 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
RANS 345 พยาธิสรียวิทยาการทางพยาบาล
RANS 407 การพยาบาลจิตเวช
RANS 408 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 3
RANS 409 การพยาบาลอนามัยชุมชน
RANS 445 การบริหารการพยาบาล  
RANS 451 การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล