งานมุฑิตาจิต ๗๒ ปี ศ.พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์ และคณาจารณ์อาวุโส