You are here

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์ รุ่นที่ 32" (รอบที่ 1) ทุกคน

         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์ รุ่นที่ 32" (รอบที่ 1) ทุกคน
โดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการรายงานตัว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
ได้ทาง LINK: https://bit.ly/3t7cBEx


***ด้วยสถานการณ์ COVID-19 กรุณาติดตามข้อมูลอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
#RAMP
#RAMP32
#ความรู้ครบทั้ง3สาขา
#พร้อมทำงานได้จริง
#ปัญญาของแผ่นดิน ดูน้อยลง

โรงเรียนฟิสิกส์การแพทย์   MedPhysics.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2295  โทรสาร 02-201-1191