บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต แผนงานหลัก การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต แผนงานย่อย การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัย

ทำงาน (Reskill/Upskill) นั้น

 

ผู้ที่ประสงค์ขอทุนวิจัย ขอให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

1. ศึกษารายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายการสนับสนุนแผนงาน/โครงการและสิ่งส่งมอบ คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข ระยะเวลาการสนับสนุนและงบประมาณ และเกณฑ์การพิจารณา ได้จากประชาสัมพันธ์ทุนฯ รายละเอียดตามลิ้งค์และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (02) 4707961-3 หรือ E-mail: pmu.b@nxpo.or.th

2. จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์โดยใช้แบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://nris.go.th/NewsEventDetailaspx?nid=9446

3. โครงการที่เสนอขอทุน ขอให้วางแผนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนดในเอกสารคู่มือการคำนวณงบประมาณ โดยสามารถ Download คู่มือได้ที่ https://nrlisgo.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446

และขอให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาสัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวดค่ารรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% ของงบประมาณโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. (ไม่รวมค่าครุภัณฑ์)

นอกจากนี้ ขอให้โครงการดำเนินการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยตามที่ระบุในหนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยของโครงการวิจัย รายละเอียดตามลิงค์

4. ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (National Research and Innovation System: NRIIS) ได้ที่ http://nrlis.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขอให้แนบ fle Word Information document ตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนคที่มีข้อมูลครบถ้วนตรงกันกับข้อมูลที่กรอกในระบบ NRIIS และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย

 

อนึ่ง บพค. กำหนดให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา มหาวิทยาลัยจะสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอผ่านระบน NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน ภายในวันที่ 31 พฤษกาคม 2564 ใช้ด้ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอมา มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากระบบ NRIIS สามารถรองรับผู้เข้าระบบในระยะเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง นักวิจัยควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ แหล่งทุนจะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่นำส่งที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมหาวิทยาลัยได้รับรองผ่านระบบ NRIIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับรองเฉพาะโครงการที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานและส่งโครงการในระบบภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

 

หมายเหตุ หากส่วนงานประสงค์แจ้งยืนยันทาง E-mail ก่อนจัดส่งหนังสือแจ้งยืนยัน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานเสนอผู้บริหารของส่วนงานพิจารณาดำเนินการทาง E-mail และให้ forward email ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารมายังมหาวิทยาลัยต่อไป