ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับบุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางของประเทศไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
3. กรณีมีหนังสือเดินทางอยู่แล้วหากหมดอายุหรือใกล้หมดอายุแล้วให้นำหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) ไปด้วย
4. กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้นำใบแจ้งความฉบับจริงไปด้วย

สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
2. สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
4. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
5. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันกัน และอำนาจปกครองบุตร

เอกสารเพิ่มเติมกรณีบิดามารดาหย่าร้าง หรือบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นบุตรบุญธรรม
1. ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร
2. หนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
3. คำสั่งศาลให้บิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (กรณีบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร)
4. คำสั่งศาลให้ผู้ปกครองมีอำนาจปกครองเด็กแทนบิดามารดา (กรณีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง)
5. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (หากมี), ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมฉบับจริง (กรณีจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม)

 


ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

1. เดินทางไปยังสถานที่บริการทำหนังสือเดินทาง (สามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการได้จากลิงค์นี้)

2. รับบัตรคิว (สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้) 

3. แสดงบัตรประชาชนพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้

4. วัดส่วนสูง

5. เก็บลายนิ้วมือ

6. ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา

7. ชำระค่าธรรมเนียม และแจ้งว่าจะมารับเองหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

ธรรมดา : เล่ม 5 ปี 1,000 บาท, เล่ม 10 ปี 1,500 บาท ยื่นขอทำได้ทุกสำนักงาน รับเล่มทางไปรษณีย์ กรุงเทพฯและปริมณฑลจัดส่ง 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัดจัดส่ง 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียมจัดส่ง EMS 40 บาท

ด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกันที่ยื่นทำ) : เล่ม 5 ปี 3,000 บาท เล่ม 10 ปี 3,500 บาท ยื่นขอทำได้ทุกสำนักงาน (ก่อน 11.00 น.) และรับเล่มได้ที่กรมการกงสุลเอกสารที่ใช้ในการรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการจองคิวทำหนังสือเดินทาง (Passport) ผ่านระบบออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th

2. เข้าสู่ระบบ หรือหายังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิกให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ (กรอกข้อมูลส่วนตัว)

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ

4. เลือกประเภทการเข้ารับบริการ

5. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการเข้ารับบริการ

6. เลือกวันที่ต้องการเข้ารับบริการ (จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน)

7. เลือกเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

8. เลือกวิธีรับเล่มหนังสือเดินทาง  

 

CR: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ