รายละเอียดรายวิชานักศึกษาแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

นักศึกษาแพทย์

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเปิดให้มีหลักสูตร Elective course สำหรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปี 4-6 ทั้งในคณะแพทยศาสคร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเอง และนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอื่นๆ 

ระยะเวลาการอบรม
     หลักสูตร Elective ทั่วไปจะมีสองแบบคือ สองสัปดาห์ และ สี่สัปดาห์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอตาราง และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้องค์ความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการ หัตถการที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ได้ประสบการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มเติมมากขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ

เนื้อหาของหลักสูตร
     เนื้อหาของหลักสูตรจะอิงตามเนื้อหาที่นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องรู้ในหลักสูตรปกติ แต่จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาจากหลักสูตรปกติ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสนใจของนักศึกษาได้
 

1. ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ประกอบด้วย การคัดกรอง, waiting area, resuscitation room เป็นต้น
2. neuro emergency
3. cardio emergency
4. cardiac arrhythmiaที่พบในห้องฉุกเฉิน
5. shock
6. airway management (in details)
7. lab investigation in ER
8. หลักการทำbasic procedureในห้องฉุกเฉิน
9. disaster
10. prehospital care
11. respiratory emergency
12. การอ่านเอกซเรย์
13. pediatric emergency, PALS
14. pain management in ED
15. ACLS
16. Electrical injury
17. prehospital care and MCI
18. ศึกษาดูงานพิษงูและสุนัขบ้า ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
19. trauma

แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณวันทนา  พุ่มพวง

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ 02-2011484
โทรสาร   02-2012404