เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2567

เดือน ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ นฉพ.ชยพล โนนทัน ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเน้น”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นคณะฯ”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective EMS Experience for ER Resident 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

 
อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

...
 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2024):PIONEERING AND SHAPING THE FUTURE

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 Onsite ณ ห้องประชุม Mayfair A - B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์...