You are here

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์โสภณ โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1874