You are here

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยาย พระอาจารย์ไม อินทสิริ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร ๑ ชั้น ๒

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-1874