ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสนทนานำพาสู่ธรรม เรื่องโลภ โกธร หลง เกิดได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้น