ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน