ความก้าวหน้าในตำแหน่งสายสนับสนุน

Warning message

ประกาศ

 

คุณสมบัติสำหรับการเสนอขอตำแหน่ง
แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่ง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง
กระบวนการการเสนอขอตำแหน่ง
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง
โครงร่าง คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์และสังเคราะห์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
โครงการอบรมให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ การเสนอขอตำแหน่ง
ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมและโครงการ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำผลงาน
ช่องทางการติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม