เกี่ยวกับเรา

          งานบริการวิชาการ เริ่มก่อตั้งในปี 2533 เดิมเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานคณบดี เรียกว่า "ฝ่ายวิชาการ" โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการในสมัยนั้น ต่อมาในปี 2535 ซึ่งเป็นสมัยของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดทำแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 7 หรือที่เรียกว่า "แผน 7" จึงได้เสนอเรื่องปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี โดยยกระดับฝ่ายวิชาการให้เป็น "งานบริการวิชาการและวิจัย" ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นงานเมื่อปี 2539 โดยมีคุณขวัญนิมิตต์ ตุลวรรธนะ เป็นผู้กำกับดูแลงานบริการวิชาการและวิจัย จนถึงปี 2546 และในปีนี้เองโดยการนำของศาสตราจารย์กฤษฎา รัตนโอฬาร ก็ได้มีการปรับโครงสร้างงานบริการวิชาการและวิจัยอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกงานวิจัยออกจากงานวิชาการ ซึ่งได้รับการอนุมัติในการปรับโครงสร้างดังกล่าวในปี 2547 โดยตั้งงานวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณบดี เรียกว่า "หน่วยบริหารงานวิจัย" และให้ใช้ชื่อว่า "งานบริการวิชาการ" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          งานบริการวิชาการ มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้การนำของศาสตราจารย์วชิร คชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (สมัยที่ 1) โดยแยกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องและหน่วยห้องสมุด ออกไปเป็นงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2549 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 โดยมีสถานะเป็นงานและให้ห้องสมุดเปลี่ยนชื่อเป็น "งานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้"

          งานบริการวิชาการเป็นหน่วยงานหลักที่รองรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการโดยทำหน้าที่ในการรวบรวมติดตามและบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านบริการวิชาการของคณะฯ ปัจจุบันงานบริการวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม