อาจารย์
การเสนอขอตำแหน่ทางวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
การเสนอขอตำแหน่ทางวิชาการสำหรับอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์พิเศษสถาบันสมทบ
นักวิจัย
การเสนอขอตำแหน่ทางวิชาการสำหรับนักวิจัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย