ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

         ประวัติความเป็นมาของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทย การขับร้อง และชื่นชอบการฟังเพลงต่างๆ เมื่อมีบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มมากขึ้น อาจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล จึงเชิญชวนบุคลากรทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในยุคนั้นรวมตัวกันทำกิจกรรมนอกเวลาทำงาน เป็นการส่งเสริมความสนิทสนม ความคุ้นเคย พัฒนาไปสู่ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างมีความสุข ด้วยการรวมตัวกันเล่นดนตรีไทย โดยในระยะแรก มีผู้บริหารของคณะฯ บริจาคเครื่องดนตรีบางส่วนและบุคลากรจัดหามาเองด้วย จากการรวมตัวกันเล่นดนตรีไทยเป็นงานอดิเรก ก็ได้พัฒนาจนสามารถเป็นวงดนตรีไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ มาจนถึงทุกวันนี้ (พูนพิศ อมาตยกุล. สัมภาษณ์ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔)

ที่ตั้งของชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารหลักในส่วนของหอประชุมอารี วัลยะเสวี ซึ่งมี ๒ ชั้น เดิมชั้นล่าง เป็นห้องประชุมขนาดย่อม ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ ชื่อ ห้องประชุมจงจินต์ รุจิวงศ์ ตามชื่อผู้บริจาค (ปัจจุบันเป็นห้องตรวจผู้ป่วยฯ) ด้านหน้าของหอประชุมอารีฯเป็นห้องโถงกระจก ใช้เป็นที่จัดนิทรรศการและจัดเลี้ยงในสมัยแรก บริเวณนี้มองเห็นทิวทัศน์สวยงามมาก แต่ปัจจุบันมองไปด้านใดก็ ไม่เห็นธรรมชาติที่เขียวชอุ่มเห็นแต่ตึกสูงๆ ไปหมดรอบด้าน ภายในหอประชุมเป็นห้องปรับอากาศทั้งห้อง มีเวทีขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าใช้สำหรับการเรียนการสอน การประชุม การแสดงต่างๆ ด้านหลังเวทีเป็นบริเวณที่แต่งตัวของผู้แสดงมีชั้นลอย ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของ ชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีบันใดขึ้นได้จากด้านหลังบริเวณสวน หลังศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์และอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ (พูนพิศ อมาตยกุล ๒๕๓๐ : ๔๓)

จากการรวมตัวกันของผู้ที่เล่นได้อยู่แล้วก็มีผู้สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรม ฝึกหัดเพิ่มขึ้น กิจการของชมรมฯ จึงเติบโตขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ทางด้านต่างๆดังนี้ ๑. การจัดหาครูมาสอนดนตรีไทยและนาฎศิลป์ โดยขอทุนสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดี เป็นค่าพาหนะ ให้แก่ครู ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานของชมรมฯ โดยจัดรายการ รามาบันเทิง เดือนละ ๑ ครั้ง ในรูปแบบวาไรตี้ที่เชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียง ดารานักร้องอาชีพ มาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งผู้เข้าชมก็จะบริจาคทรัพย์สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วย ๓. การนำวงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย เผยแพร่ผลงานการแสดงประจำชาติ เพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติชาวต่างชาติในงานประชุมวิชาการระดับสถาบันและระดับนานาชาติ ๔. การนำวงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ ในประเทศ อาทิ เช่น การเผยแพร่ผลงานทางสถานีโทรทัศน์ ในโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน ณ สังคีตศาลา กรมศิลปากร และการแสดง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ๕. การบันทึกเสียง วงดนตรีไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานจากสถานีวิทยุศึกษา การบันทึกเสียงกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ที่ผ่านฟ้า เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุระบบ AM ทุกจังหวัดของ ประเทศไทย และการเผยแพร่เพลงไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

 

การบริหารจัดการของอาจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และขวัญกำลังใจสำหรับสมาชิกชมรมฯ เป็นอย่างต่อเนื่องด้วยดียิ่ง จึงได้มีการรวมกลุ่มกันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทั้งดนตรีและนาฎศิลป์สัปดาห์ละ ๒ วัน ในเวลานอกราชการ คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. แต่ถ้าหากช่วงใดมี “รับงาน” ไว้ ต้องทำการนัดซ้อมเพิ่ม เพื่อให้ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อาจารย์นายแพทย์พูนพิศ ได้ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย” ) มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม แต่กิจการของชมรมฯ ยังคงดำเนินต่อไปจนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันนี้คือ คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจของสถาบัน ๔ ด้านด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในพันธกิจนั้น คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้กิจกรรมชมรมนาฎศิลป์และดนตรีไทยได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในพันธกิจด้านนี้ของคณะฯ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะฯ และถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรมาเป็นลำดับสืบมา ดังนี้

 
 
alt
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)
 
alt
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และที่ปรึกษาชมรมฯ)
 
alt
นางสาวจรวยพร สุเนตรวรกุล (ที่ปรึกษาชมรมฯ)
 
alt
นางสาวนวพร แสงเนตรสว่าง (ประธานชมรมฯ)