นวัตกรรมการแพทย์ COVID-19 * New Update

        นวัตกรรมการใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 เล่นวิดีทัศน์

        นวัตกรรมการใช้ Telemedecine ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 เล่นวิดีทัศน์

        การฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยการฉายแสง UV และอบความร้อนเพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ หน้ากาก

        การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-LAMP เล่นวิดีทัศน์

     **New Update**   การตรวจน้ำลายเพื่อใช้วินิจฉัยโรค COVID - 19 เล่นวิดีทัศน์

 

วิดีทัศน์ประตูวิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19

        ประตูวิถีชีวิตใหม่ห่างไกล COVID-19 เล่นวิดีทัศน์