You are here

Insulin Products ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

Insulin Products in Ramathibodi 2016

รายละเอียดชนิดของอินซูลิน ชื่อการค้า ข้อมูลของยาฉีดอินซูลิน และประเภทปากกาและหัวเข็มที่เลือกใช้

/ramapharmacy/sites/default/files/public/Insulin%20product%20in%20RAMA%2059final.pdf