ขายยาออนไลน์

 

 

ขายยาออนไลน์

               

               เนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้ง่าย สื่อออนไลน์จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจหลายประเภท เพราะว่า ใช้งบประมาณน้อย ไม่สิ้นเปลือง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี รวมถึงในธุรกิจด้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การโฆษณาและขายยาออนไลน์ เป็นต้น ในอีกทางหนึ่งก็มาพร้อมกับการนำสื่อออนไลน์มาใช้ในทางที่ผิด ผู้บริโภคจึงต้องมีความระมัดระวัง การซื้อยาออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยง อาจทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา และได้รับข้อร้องเรียน เช่น ใช้แล้วไม่เห็นผล เสียเงินโดยไม่คุ้มค่า ได้รับอันตรายจากสินค้า โฆษณาหลอกลวง เป็นต้น ที่สำคัญคือ การขายยาออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือว่าผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีข้อกำหนดชัดเจนเรื่องสถานที่ขายยาว่า ต้องไม่ขายนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตามมาตราที่ 19 เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป การซื้อจึงต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง การขายในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นการขายนอกสถานที่ที่อนุญาต ยกเว้นยาสามัญประจำบ้าน ที่ไม่ต้องขออนุญาตขายซึ่งสามารถขายได้ในร้านทั่วไป การขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท และอาจจะมีความผิดฐานโฆษณาด้วย เครื่องสำอางหรืออาหารเสริมยังไม่มีกฎหมายห้ามขายผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ผู้บริโภค ต้องใช้ความระวังในการเลือกซื้อ เพราะมักพบกรณีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง การแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง การเติมสารปลอมปน ผู้บริโภคต้องร่วมมือกันไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดกฎหมาย ต้องช่วยกันในการแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และไม่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 

“ยา” คำจำกัดความตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ยา” หมายความว่า

 

(1) วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ

 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

 

(3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ

 

(4) วัตถุที่มุ่งหมายให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

 

“ขาย” หมายความว่า ขายปลีก ขายส่ง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย

 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาต

 

(1) ผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่ง

 

(2) ผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต

 

(3) ขายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต