เรื่อง แจ้งผลการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลเพื่อฝึก Internship Course ปี 2567