โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล

โครงสร้างบริหาร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 2

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกระบบพิเศษ

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 3

งานการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก

งานการพยาบาลผู้ป่วยในระบบพิเศษ 1

งานการพยาบาลผู้ป่วยในระบบพิเศษ 2

งานการพยาบาลวิกฤต 1

งานการพยาบาลวิกฤต 2

งานการพยาบาลห้องผ่าตัด

งานการพยาบาลสนับสนุนการรักษา