แจ้งผลการสัมภาษณ์เพื่อฝึกปฏิบัติงาน Course Internship ประจำปี 2565