ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาพยาบาลเพื่อฝึก Course Internship ปี 2566