ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งผลการสัมภาษณ์ผู้ช่วยพยาบาลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน