เบอร์โทรศัพท์ผู้มีความสามารถด้านภาษา

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อัพเดทเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวประทุมวดี เถาบุญ   1810 083-0745598 ภาษาอังกฤษ
นางสาววันวิศา แถบศรี 1810 086-5399332 ภาษาเขมร
นางลักษณ์ณรัตน์ จันทร์สว่าง ชื่อเดิม "ราตรี" 1810 089-6672001 ภาษาเขมร

งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก วิทยา

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางชนิตา นรดี 1637 081-2651552 ภาษาอังกฤษ
นางสาวระพีภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา    1313 086-8048807 ภาษาอังกฤษ

งานการพยาบาลผ่าตัด

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวปุณยนุช จุลนวล 1419 081-6194645 ภาษาอังกฤษ
นางสาวอรนุช มาลีลัย นามสกุลเดิม "อินทะสะโร" 1419 084-9036550 ภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทรวดี ศีระพรม  3977 091-4946453 ภาษาอังกฤษ
นางสาวเบญจวรรณ ซิลเลียคุส 1312 086-8086578 ภาษาอังกฤษ
นางพรผจง นำพา   1312 062-6426915 ภาษาเขมร

งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวปฏิมา หนูน้อย 1413 081-8391014 ภาษาอังกฤษ
นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  1616 084-2602407 ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุปรียา ไกยวงษ์ 1616 081-8746344 ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวนิตย์ ญาณพิสิฐกุล 1615 088-6930963 ภาษาอังกฤษ
นางสาววิชญานันท์ อัครเดชานุชิต 1615 084-4339998 ภาษาอังกฤษ
นางสาวอลิตา แสงแดง  1413 089-4501427 ภาษาเขมร
นางสาวรชณิฏา ชินประโคน 1135 081-9100322 ภาษาเขมร

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวสีน้ำ แก้วประดับ  1591,1501 086-4047083 ภาษาอังกฤษ
นางพิมพ์นิภา โอทอง 1591,1501 081-5804783 ภาษาเขมร
นางสาวน้ำฝน สิงคะเวหน 1591,1501 094-7835599 ภาษาเขมร
นางสาวระวีนุช สมรัตน์ 1519 087-8324108 ภาษาเขมร
นางสาวพัชรี น้อยวัน 1521 089-1436531 ภาษาพม่า

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวกิติยาพร ไกรศร 1307 097-0206504 ภาษาอังกฤษ
นางสาวพัชชรี งามบุญศิริสิงห์ 1307 080-2492207 ภาษาเขมร
นางสาวศิริวณา ชัยหมก 1305 085-9030687 ภาษาเขมร

งานการพยาบาลบริการเฉพาะ  

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวไลล่า ฮูเซน อิบราฮีม อามาน  1108 089-6604813 ภาษาอังกฤษ
นางสาวประวีณา พิทักษ์ 0308 087-7085119 ภาษาอังกฤษ
นางสาวปณิตา เทียนสว่าง  0308 081-4518887 ภาษาอังกฤษ
นางนิตยา ศิริทองคูณ 74086 064-5850939 ภาษาเขมร,ภาษาจีนกลาง
นางทัศนีย์ ไชยมาดี 2556 086-3224197 ภาษาเขมร
นางนิลพันธ์ ศิลา  0389 065-1659264 ภาษาเขมร

งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวลภัสรดา จิระกรกุล  1797-8 081-8015777 ภาษาอังกฤษ

งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ 

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นายพัชระกรพจน์ ศรีประสาร 02-3545280 087-8544570 ภาษาอังกฤษ

งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวจุรีพร เกษแก้ว 1182 092-2625048 ภาษาอังกฤษ

งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางศศิธร จันทร์สอาด  1104,1189 063-0239957 ภาษาอังกฤษ
นางสาวฉัตรชนก เดชะสุวรรณ  0429,0430 086-3743586 ภาษาอังกฤษ
นายทัตธนดล เกตุขาว  0477,0478 087-3104142 ภาษาอังกฤษ
นางสาวกันยา บุญเต่า  0429,0430 086-6031088 ภาษาเขมร
นางสาวพวงผกา มั่นหมาย  0414 089-1304419 ภาษาเขมร

 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวอุวรรณ โศภิตสกล 1609 091-0108870 ภาษาอังกฤษ
นางสาวศุภลักษณ์ หงษ์ศรี  1870-1 089-2191996 ภาษาอังกฤษ
นางธิดาวรรณ สมหวัง 1870-1 084-8647619 ภาษาเขมร
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษชาติ 1992 089-0561544 ภาษาเขมร

 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ชื่อ-สกุล

เบอร์ Ward

มือถือ

ความสามารถ

นางสาวบุรินทร์ ลับแล 3509 098-2632964 ภาษาอังกฤษ
นางสาวษาลิษา กลั่นแตง 3509 086-8989696 ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิมพ์พร ทันแก้ว 3509 091-7529192 ภาษาเขมร
นางสาวชนิศา บุญชัยศรี 3606 097-0265798 ภาษาอังกฤษ
นางสาวสิริญญา พลวัฒน์ 4069-70 089-4907712 ภาษาอังกฤษ
นางสาวศรีสุดา โรจน์สวัสดิถาวร 4069-70 085-5444642 ภาษาอังกฤษ
นางสาววิราวรรณ สลักคำ 3448 092-2703945 ภาษาอังกฤษ
นางสาวทริกา ศรีสังวรณ์ 3678 081-3923322 ภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชูช่วย 3470 083-6589104 ภาษาอังกฤษ
นางสาวกิติยา ใยไธสง 3470 087-3579750 ภาษาอังกฤษ
นางสาววารีรัตน์ วรรณโพธิ์ 4509-11 083-8477741 ภาษาอังกฤษ
นางสาววารุณี สุวรรณาลัย 4509-11 097-0790817 ภาษาอังกฤษ
นายอรุณภูมินท็ระ เผง 3599, 3600 088-8531693 ภาษาเขมร
นางสาวจันทกานต์ ชุมโสภา 3599, 3600 096-9038478 ภาษาเขมร
นายพันนา นบ 3573-5 096-7526655 ภาษาเขมร
นายเมงลี ตรง 3876 096-8310924 ภาษาเขมร
นางสาวณัฐยา ชุมโสภา 3876 093-0522966 ภาษาเขมร
นางสาวปิบพร พิมลชาติ 3876 080-7281638 ภาษาเขมร
นางรพีพรรณ เกลี้ยงเกลา 4130-2 089-4884890 ภาษาเขมร
นางวิชุดารัตน์ วันชนะ 4130-2 094-4792656 ภาษาเขมร
นางสาวศิริพร ข่องแรง 3969 091-7566268 ภาษาเขมร
นางสาวจตุพร รุ่งเรือง 3969 094-3232654 ภาษาเขมร
นางกานดา กาญจนโพธิ์ 47489 091-7745279 ภาษาจีนแต้จิ๋ว
นางสาวกาญจนา กองกันยา 3730-2 093-8941756 ภาษาจีนกลาง
นางสาวพีรนุช มั่งมีศรี 3150 085-1882898 ภาษาอังกฤษ
นางสาวกฤติญา  เชื้อทอง 3150 081-3087789 ภาษาอังกฤษ
น.ส นภารัตน์  ไกยนาม 3150 080-4431429 ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุทธิวรรณ ภัสระ 4069 085-9037579 ภาษาฝรั่งเศส
นายจีรทีปต์ ช่วยค้ำ 3448 091-756-7020 ภาษาอังกฤษ
นางสาวนิชชิมา ทองจุฑา 3448 064-2375591 ภาษาอังกฤษ
นางสาวจิตราพร งามเจริญวงศ์ 3448 086-664-7455 ภาษาจีนกลาง